Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K7
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M6
Договаряне без предварително обявление
Дата на обявяване Наименование на предмета Вид Статус
18.10.2019 г.

„Доставка чрез покупка на автомобилни горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Газ Пропан-Бутан) за автомобилите, собственост на община Видин чрез използване на карти за безналично плащане  по обособени позиции”

Oткрита Отворена
10.10.2019 г.

„Доставка чрез покупка на автомобилни горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Газ Пропан-Бутан) за автомобилите, собственост на община Видин чрез използване на карти за безналично плащане  по обособени позиции”.

Oткрита Прекратена
10.10.2019 г.

„Доставка чрез ПОКУПКА на гориво за отопление на второстепенни разпоредители за отпоплителен сезон 2019-2020 г. в община Видин” по обособени позиции”

Oткрита Отворена
19.11.2018 г.

„Доставка на техническа сол за нуждите на звено „Чистота” към община Видин за посипване на пътища /против заледяване/, на територията на град Видин”

Oткрита Отворена
03.10.2018 г.

„Доставка чрез ПОКУПКА на гориво за отопление на второстепенни разпоредители за отпоплителен сезон 2018-2019 г. в община Видин” по обособени позиции”

Oткрита Отворена
01.10.2018 г.

„Мерки за информация и публичност при изпълнение на проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в гр. Видин“, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП“

Oткрита Отворена
01.10.2018 г.

„Доставка чрез покупка на автомобилни горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Газ Пропан-Бутан) за автомобилите, собственост на  община Видин чрез използване на карти за безналично плащане  по обособени позиции”.

Oткрита Отворена
30.05.2018 г.

„Избор на изпълнител за дейностите по авторски надзор по проект "Основна реконструкция на централна пешеходна зона", BG16RFOP001-1.010 - "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин"

Oткрита Отворена
03.04.2018 г.

„Упражняване на авторски надзор по време на строителството, по всички части на одобрени инвестиционни проекти за основна реконструкция на обекти от образователната инфраструктура, в рамките на проект "Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин" BG16RFOP001-1.010 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Видин", от „Инвестиционна програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Видин 2014-2020“, по обособени позиции:

Oткрита Отворена
23.03.2018 г.

„Упражняване на авторски надзор по време на строителството, по всички части на одобрени инвестиционни проекти за газифициране с природен газ на котелно, в рамките на проект "Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин" BG16RFOP001-1.010 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Видин", от „Инвестиционна програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Видин 2014-2020“, по обособени позиции

Oткрита ОтворенаСтраница<<<12>>>