Z6_HQ8A1O82KGBO90QAGE0MPR1432
Z7_HQ8A1O82K02520QAG854793A25
Протоколи

Съгласно чл.21 и чл.29 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Видин приема решения на заседание на Общински съвет и след всяко заседание изготвя протокол.