Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25S4
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M7
Събиране на оферти с обява
Дата на обявяване Наименование на предмета Вид Статус
12.06.2020 г.

„Строителни и монтажни работи на общински  сгради, по обособени позиции“

Oткрита Отворена
12.06.2020 г.

„Ремонтно - възстановителни работи на улици  и междублокови пространства на територията на община Видин за 2020 г., по обособени позиции"

Oткрита Отворена
12.06.2020 г.

„Доставка на специализирано работно облекло, обувки и лични предпазни средства за общинска администрация Видин и второстепенни разпоредители с бюджет в Oбщина Видин” 

Oткрита Отворена
04.06.2020 г.

"Доставка и монтаж на кухненско оборудване и климатици за детски градини и техните филиали в Община Видин“ по обособени позиции.

Oткрита Отворена
23.04.2020 г.

„Доставка на електрически инструменти, материали и консумативи за нуждите на община Видин, второстепенни разпоредители с бюджет в Oбщина Видин и Звено „ПРУОЕСОС“ за 2020 г. по четири обособени позиции“

Oткрита Отворена
23.03.2020 г.

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Видин и второстепенни разпоредители с бюджет в община Видин, и по проект на Община Видин“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП,  по обособени позиции

Oткрита Отворена
23.03.2020 г.

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Видин и второстепенни разпоредители с бюджет в община Видин, и по проект на Община Видин“, по обособени позиции. 

Oткрита Отворена
06.03.2020 г.

„Извършване на услуги по дезинсекция, дезинфекция и дератизация на територията на Община Видин през 2020 г.”

Oткрита Отворена
02.03.2020 г.

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа, по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и чрез фиксирана телефонна мрежа от лицензиран оператор, за нуждите на Община Видин”

Oткрита Отворена
24.10.2019 г.

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населените места от община Видин през оперативния сезон 2019 - 2020 година по обособени позиции” 

Oткрита ОтворенаСтраница<<<12345...>>>