Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K7
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M6
ПРОЦЕДУРА №: d5
Обявена на: 30.05.2018 г.
С предмет

„Избор на изпълнител за дейностите по авторски надзор по проект "Основна реконструкция на централна пешеходна зона", BG16RFOP001-1.010 - "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин"

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: d5
Номер на преписката в РОП 00051-2018 -0009
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...