Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25G1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC2566
Профил на купувача

Данни за възложителя:

 

Община Видин, Област Видин,

пл. Бдинци №2,

тел. +35994/ 609 473, e-mail: lpanaiotova@vidin.bg