Z6_HQ8A1O82K02520QAG854793K20
Z7_HQ8A1O82K02520QAG854793SK7
Функции на общинския съвет

Общинския съвет определя политиката за изграждането и развитието на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 11 на ЗМСМА, както и на другите дейности, определени със закон.

 

1. Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финансии, данъци, такси, общинската администрация;

 

2. Устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

 

3. Образованието – предучилищно възпитание, начално, основно и средно образование;

 

4. Здравеопазването – амбулаторно-поликлинично и болнично обслужване, здравна профилактика, медико- социални грижи и санитарно-хигиенни дейности;

 

5. Култура – читалища, театри, оркестри, библиотеки, музеи и музейни сбирки, самодейност, ритуали, местни традиции и обичаи;

 

6. Благоустрояването и комуналните дейности – водоснабдяване, канализация електрификация, топлофикация, телефонизация, улици и площади, паркове, градини, улично осветление, озеленяване, корекция на реки и дерета, третиране на битови отпадъци, общински транспорт, общински бани, перални, хотели, гаражи и гробища;

 

7. Социално подпомагане – социални грижи и социални помощи, социално жилищно задоволяване и други социални дейности с общинско значение;

 

8. Опазването на околната среда и рационално използване на природните ресурси с общински значение;

 

9. Поддържането и опазването на културата, исторически и архитектурни паметници с общинско значение;

 

10. Развитието на спорта, отдиха, туризма с общинско значение.