ПРОЦЕДУРА №: o54
Обявена на: 23.04.2020 г.
С предмет

„Доставка на електрически инструменти, материали и консумативи за нуждите на община Видин, второстепенни разпоредители с бюджет в Oбщина Видин и Звено „ПРУОЕСОС“ за 2020 г. по четири обособени позиции“

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: o54
Номер на преписката в РОП 9098256
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие May 4, 2020, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти на 05.05.2020 г . от 10.00 часа в залата на 6-ят етаж на Община Видин
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...