Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин

Покана за кандидатстване за подмяна на отоплителни уреди на дърва и въглища

 

Покана за кандидатстване 

 

Образци на документи за физически лица :

 

1 Заявление Образец 1

2 Указания попълване индивидуално решение

3 Указания попълване колективно решение

4 Декларация Образец 2

5 Декларация Образец 3

6 Декларация Образец 4

7 Пълномощно Образец

8 Споразумение колективно

9 Проект на договор

 

Образци на документи за юридически лица :

 

1 Заявление образец 1А

2 Указания за попълване

3 Декларация образец 2А

4 Декларация образец 3А

5 Декларация образец 4А

6 Декларация образец 5А

7 Указания образец 5А

8 Пълномощно

9 Проект на договор

 

 

Ориентировъчна таблица за избор на отоплително устройство

 

 

Жилищните комплекси и квартали на град Видин, попадащи в обхвата на локални горещи точки, могат да бъдат разгледани тук  

 

 

Покана за обществено обсъждане на Визията за подхода, по който ще бъдат подменяни отоплителните устройства на твърдо гориво и приложимата информация от инвентаризацията на емисиите 

 

Съобщение за провеждане на пресконференция за представяне на Визията за подхода, по който ще бъдат подменяни отоплителните устройства на твърдо гориво и приложимата информация от инвентаризацията на емисиите 

 

Дневен ред обществено обсъждане на Визията за подхода, по който ще бъдат подменяни отоплителните устройства на твърдо гориво и приложимата информация от инвентаризацията на емисиите 

 

Доклад Визия за подхода, по който ще бъдат подменяни отоплителните устройства на твърдо гориво

 

 

Наименование на проекта/ бенефициента: „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“

 

Източник на финансиране:  Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. Процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ 

 

Общ бюджет: 12 453 598,83 лв.

 

БФП: 12 453 598,83  лв.

 

Съ-финансиране от община Видин/бенефициенти: 0,00лв.

 

Описание на проекта: 

Настоящият проект цели подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Видин чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление като един от основните източници на замърсяване на въздуха. Проектът ще се реализира двуетапно.

Първият етап ще приключи с изготвяне на цялостна визия за подхода на Община Видин за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво.

През втория етап въз основа на резултатите от първия етап ще се реализират инвестиционните дейности за демонтаж на използваните отоплителни устройства и за доставка и монтаж на новите отоплителни уреди/системи.

 

Период на изпълнение: Физическото изпълнение на дейностите по проекта е 52 месеца, считано от 15.08.2019 г., но не по-късно от 31.12.2023 г

 

 

Списък на класираният кандидат

 

Протокол 1

 

Списък допуснати и недопуснати до интервю

 

Обява свободно работно място по проект „Подобряване на качеството  на атмосферния въздух в Община Видин”.

 

Заявление

 

Декларация по обр.  1

 

Декларация по обр. 2

 

 

 

 

Наименование на проекта: „Разработване на Програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Видин с план за действие за периода 2021-2025 г.“

 

Източник на финансиране:  Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, процедура BG16M1OP002-5.005 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството  на атмосферния въздух - 2”

 

Общ бюджет: 99 400,00 лв.

 

БФП: 99 400,00 лв.

 

Съ-финансиране от община Видин/бенефициенти: 0,00лв.

 

Описание на проекта: 

 

Проектното предложение предвижда да се разработи "Програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Видин с план за действие за периода 2021-2025 г."

 

Необходимостта от разработването на програмата произтича от изискванията на нормативната уредба, тъй като периодът на действие на настоящата програма на общината изтича в края на 2020 г. Целта на разработване на програмата е да се достигне качество на атмосферния въздух на Община Видин, съответстващо на нормативните изисквания, с което да се осигури необходимата степен на защита на здравето на населението и на околната среда.

 

Целевата група на проекта е населението на територията на Община Видин.

 

Проектното предложение предвижда изпълнението на три дейности:

 

1. Подготовка и окомплектоване на проектното предложение;

 

2. Организация и управление, информация и комуникация по проекта;

 

3. Разработване на Програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Видин с план за действие за периода 2021-2025 г.

 

Период на изпълнение: Общата продължителност за изпълнението на проекта е 17 месеца, от които 12 месеца за физическо изпълнение на дейностите по проекта, считано от 13.06.2020 г.

 

 

„Разработване на Програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Видин с план за действие за периода 2021-2025 г.“