Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5
ПРОЦЕДУРА №: ps18
Обявена на: 17.10.2018 г.
С предмет

„Доизграждане на обект „Улична мрежа от о.т. 6364 до о.т. 6354 – гр.Видин / Западна складова зона/””

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: ps18
Номер на преписката в РОП 00051-2018-0017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Nov 15, 2018, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...