Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5
ПРОЦЕДУРА №: ps15
Обявена на: 06.02.2018 г.
С предмет

„Одит на проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в гр. Видин“, процедура BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин” на ОПРР 2014-2020“

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: ps15
Номер на преписката в РОП 00051-2018-0004
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Feb 26, 2018, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...