Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5
ПРОЦЕДУРА №: ps1
Обявена на: 08.07.2016 г.
С предмет

Рехабилитация на общински улици и пътища от четвъртокласната пътна мрежа в община Видин, по обособени позиции

Вид
Състезателен диалог
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: ps1
Номер на преписката в РОП 00051-2016-0003
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Aug 8, 2016, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...