Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
ПРОЦЕДУРА №: op20
Обявена на: 20.01.2018 г.
С предмет

00051-2018-0001 „Избор на изпълнител за дейностите по строителен надзор съгласно чл.168 от ЗУТ по проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона“, BG16RFOP001-1.010 - "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: op20
Номер на преписката в РОП 00051-2018-0001
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Feb 26, 2018, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...