Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
ПРОЦЕДУРА №: op10
Обявена на: 06.11.2017 г.
С предмет

„Избор на изпълнител за дейностите по строително-монтажни работи по проект "Основна реконструкция на централна пешеходна зона", BG16RFOP001-1.010 - "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин".

Вид
Oткрита
Статус
Прекратена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: op10
Номер на преписката в РОП 00051-2017-0016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Dec 11, 2017, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...