Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
Открита процедура
Дата на създаване на преписката Наименование на предмета Вид Статус
05.07.2019 г.

„Поддържане на общински озеленени площи и декоративна растителност на територията на община Видин по две обособени позиции”

Oткрита Отворена
04.03.2019 г.

„Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Видин по две обособени позиции“

Oткрита Отворена
14.12.2018 г.

„Предоставяне на оборудване и техника за сметосъбиране и сметоизвозване за ежедневно почистване на Община Видин и снегопочистване на град Видин, разделена на три обособени позиции“

Oткрита Отворена
16.11.2018 г.

„Избор на консултант за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието и упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на строителство, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради по четири обособени позиции“

Oткрита Отворена
28.09.2018 г.

„Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и  изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност намногофамилни жилищни сгради на територията на община Видин по четири обособени позиции”

Oткрита Отворена
25.07.2018 г.

00051-2018-0010 „Рехабилитация на пътна настилка на улици и междублокови пространства в жилищни комплекси на гр. Видин и на улици от населените места в община Видин, по обособени позиции“

Oткрита Отворена
06.03.2018 г.

„Информация и публичност по проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в гр. Видин“, процедура BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин” на ОПРР 2014-2020, по обособени позиции“

Oткрита Отворена
08.02.2018 г.

„Строителни и монтажни работи по проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин“, процедура BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Видин“ на ОПРР 2014-2020, по обособени позиции”

Oткрита Отворена
07.02.2018 г.

„Строителен надзор съгласно чл.168, ал.2 от ЗУТ по проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в гр. Видин“, процедура BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“ на ОПРР 2014-2020, по обособени позиции”

Oткрита Отворена
29.01.2018 г.

„Приготвяне и доставка на готова храна / топъл обяд/ в Община Видин във връзка с изпълнението на договор за БФП по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица, операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019”

Oткрита ОтворенаСтраница<<<1234>>>