Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K7
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M6
ПРОЦЕДУРА №: d6
Обявена на: 01.10.2018 г.
С предмет

„Мерки за информация и публичност при изпълнение на проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в гр. Видин“, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП“

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: d6
Номер на преписката в РОП 00051-2018-0014
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Oct 8, 2018, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...