Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25S4
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M7
ПРОЦЕДУРА №: o19
Обявена на: 24.03.2017 г.
С предмет

„Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект „Грижа в семейна среда за лица в неравностойно положение в община Видин“ по две обособени позиции“

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: o19
Номер на преписката в РОП 9062673
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Mar 31, 2017, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...