Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25F4
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3DS3

Икономически перспективи

С наредбата за насърчаване на инвестициите в община Видин. С нея се определят условията и реда за насърчаване на инвестициите с общинско значение, за издаване на сертификат клас В. Основните цели, които се поставят с нея са: повишаване конкурентоспособността на икономиката, чрез нарастване на инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност при спазване принципите на устойчивото развитие; подобряване на инвестиционния климат; създаване на нови и високопроизводителни работни места.