Z6_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ6MF6
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3AN1
План за действие на Община Видин (2021-2023г.) в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030 г.)