Актуализация на Инвестиционна програма за реализация на ИПГВР на гр.Видин 2014 – 2020