Отдел „Управление, придобиване и разпореждане с общинска собственост и жилищен фонд“

Началник отдел: Анита Болдова

 

тел: 094 609 433 e-mail: aboldova@vidin.bg