Дирекция „Правно-нормативно обслужване и управление на собствеността“

Началник отдел: 

 

тел: 094 609 433 e-mail: