Z6_HQ8A1O82KGBO90QAGE0MPR1K90
Z7_HQ8A1O82KGBO90QAGE0MPR1S84

Евро избори 2019

КАК ФУНКЦИОНИРАТ ИЗБОРИТЕ

Членовете на Европейския парламент се избират пряко за пет години. Всяка държава има свои правила за провеждане на изборите, но съществуват и някои общи разпоредби.

 

Информация за ЕВРО ИЗБОРИ 2019, община Видин

 

Какво представлява Европейският парламент?

Членовете на Европейския парламент се избират на всеки пет години. Парламентът е единственият пряко избран многонационален парламент в света и представлява интересите на гражданите на ЕС на европейско равнище. Той избира председателя на Европейската комисия и назначава нейните членове (като колегия), които се отчитат пред него. Той приема закони в наш интерес и съставя бюджета от наше име. Той ни представлява в чужбина и отговаря на нашите петиции. С разискванията си неговите членове определят политическата и социалната програма, като зачитат ценностите, заложени в Договора за Европейския съюз.

 

Какво представляват политическите групи в Европейския парламент?

Въпреки че се избират по държави, членовете на Европейския парламент заседават в политически групи въз основа на обща платформа и сходни възгледи, което дава на отделните членове на ЕП по-голяма възможност да упражняват влияние. Съгласно правилата всяка политическа група трябва да се състои от поне 25 членове и да представлява най-малко една четвърт от държавите членки. В началото на изборите политическите партии в държавите членки обявяват принадлежността си към определена съществуваща група или намерението си да образуват нова група или да се присъединят към нова група. Често те водят – поне до известна степен – съвместно предизборната си кампания. Понастоящем в Европейския парламент са представени осем политически групи.

 

Какво представляват „водещите кандидати“ (Spitzenkandidaten)?

От 2014 г. насам политическите партии се насърчават да излъчват свой водещ кандидат („Spitzenkandidat“), който води предизборната им кампания в целия ЕС и е официалният кандидат за председател на Европейската комисия. Предложеният от Съвета водещ кандидат, който постигне мнозинство в Парламента, се избира за председател на Европейската комисия чрез гласуване в Парламента.

 

Къде може да се намерят резултатите от изборите?

Резултатите от изборите ще бъдат обаявени в неделя, 26 май 2019 г., веднага щом станат известни.

 

Какво следва непосредствено след изборите?

В дните непосредствено след обявяването на резултатите новите членове на Парламента ще създадат политическите групи. Политическият състав на новия Парламент може да налага прегрупиране и създаване на нови политически групи. На своето първо пленарно заседание новият Парламент ще избере председател на Европейския парламент.

След това Парламент ще избере нов председател на Европейската комисия, а на по-късен етап депутатите ще изслушат кандидатите за комисари и ще вземат решение дали одобряват състава на цялата Комисия.