Z6_HQ8A1O82K02520QAG854793KM6
Z7_HQ8A1O82K02520QAG854793A45
Протоколи Решения на общински съвет

Протоколи и решения

На основание чл.149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Видин могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.


Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Община Видин, раздел ,,Общински съвет“ и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Видин без ограничение във времето.


На основание чл.179 от АПК общите административни актове могат да се оспорят в едномесечен срок от съобщението за издаването им или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в производството пред административния орган.