Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCIEC7
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCIES1
Отчетоха резултатите по проект „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в Община Видин“

Заключителната пресконференция по проекта се проведе в Общностен център, град Видин. Събитието бе открито от Цветомира Илиева, временно изпълняваща длъжността кмет на Община Видин. Тя подчерта, че направеното по проекта показва, че ползата от него е безспорна и той отваря една нова врата, защото ще продължи под друга форма. Илиева даде думата на Росица Димитрова, ръководител на Общностен център, гр. Видин, който предоставя услугите по проекта. 


Димитрова припомни, че проектът е стартирал на 1.07.2016 г., а целевите групи са деца в риск (0-7 години). Тя представи подробно конкретните резултати, постигнати по различните дейности в процеса на работа в продължение на 7 години. Една от тях е „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“, като целта е успешната интеграция на тези деца в първи клас в масовите училища. В тази връзка са изготвени индивидуални програми за всяко едно дете и от услугата се възползват 22 деца с увреждания. 


Друга дейност е „Формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа“, насочена към бъдещи родители или такива на деца от 0 до 3 години и деца от 3 до 7 години. По нея са ангажирани специалисти консултанти и в резултат на тяхната работа са проведени ежемесечни индивидуални и групови консултации, от които са се възползвали 398 потребители.


В рамките на дейност „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ са проведени прегледи и диагностика на психомоторното развитие на децата, консултации и здравно обучение на родителите, които имат такава необходимост, като са обхванати 958 деца.


По дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ са организирани летни групи/училища с цел оказване на подкрепа на децата, на които им предстои постъпване в първи клас. Проведени са и еднодневни екскурзии до исторически забележителности в град Видин.


„В резултат на екипната работа през тези 7 години се създадоха условия за подкрепа към родителите на деца в ранна възраст за сигурна грижа в семейна среда, повишаване и подобряване на условията за социално включване на децата от изолирани общности чрез създаване на достъп до услуги за деца и семейства, подобряване на взаимодействието между здравната, образователната и социалната среда“ – каза в заключение Росица Димитрова и благодари на ръководния състав и Управляващия орган за подкрепата, както и на колегите от екипа по проекта за добре свършената работа.


Проект № BG05М9ОP001-2.004-0031-C01 „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин“ се изпълнява по процедура „Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4