Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCIEC7
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCIES1
700 000 лв. за ремонт на закритата лекоатлетическа писта във Видин

През месец март 2022 г. в Министерството на младежта и спорта бе подаден проектът „Основен ремонт на закрита лекоатлетическа писта – гр. Видин“, който бе одобрен за финансиране. На 24 юни Министерството изпрати договора за предоставяне на финансово подпомагане за подписване от страна на Община Видин. Средствата за реализиране на заложените по проекта дейности, които са в размер на 700 171,82 лв., се отпускат по реда на Наредба № 4 от 8.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти държавна и общинска собственост.

 

На проведеното днес заседание Общинският съвет одобри собствено участие на Общината по проекта в размер на 9000 лв. Тази сума е предназначена за покриване на разходите за авторски и строителен надзор, които не са допустими за финансиране по наредбата. Учредена бе и гаранция за изпълнение на проекта в полза на Министерството на младежта и спорта, което е необходимо съгласно условията на договора. Срокът за изпълнение на проекта е 11 месеца.

 

Строително-ремонтните работи, които предстои да се извършат в закритата лекоатлетическа писта, включват ремонт на покрива и на фасадата, както и вътрешен ремонт на коридори, санитарни и административни помещения, тренировъчна зала и склад, лекоатлетическа зала. С реализирането на предвидените дейности ще се подобрят условията за спортуване, което ще насърчи работата на треньори и учители, на трениращите в спортни клубове деца и на професионалните състезатели. Това на свой ред ще доведе до увеличаване на броя на децата и младежите, упражняващи физически занимания и спорт, както и ще подобри спортно-техническите резултати, което е и целта на проекта.

 

Общинският съвет утвърди също така и критериите, по които ще се отпускат стипендии на студенти от Видин, приети в направление „Обществено здраве и здравни грижи“, специалност „Медицинска сестра“ на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Това ще даде възможност още от академичната 2022/2023 година Общината да подпомогне първите студенти.

 

Право на стипендия имат студенти, приети редовна форма на обучение в посочената специалност, като изискването е кандидатстващите да са с българско гражданство и с постоянен и настоящ адрес в Община Видин. За новоприети студенти критериите за отпускане на финансовата подкрепа включват социално положение (ниски доходи под минималната работна заплата на член от семейството) и минимален успех Много добър 4,50 от дипломата за завършено средно образование. След втория семестър на първи курс студентите трябва също да покрият определени критерии за получаване на стипендия от Общината - да са положили успешно всички изпити от съответната сесия, с успех минимум Добър 4,00 и да са с ниски доходи (до минималната работна заплата на член от семейството).

 

Инициативата за отпускане на стипендиите бе на зам.-председателя на 47-ото Народно събрание Росица Кирова. След проведени срещи, Община Видин пое ангажимент да осигури такава подкрепа за студенти от Видин, желаещи да се обучават за здравни специалисти, които да провеждат задължителната си практика във видинската болница „Света Петка“, а след това за определен период от време след дипломирането си и да работят в здравното заведение. В изпълнение на ангажимента, в бюджета на Община Видин за 2022 г. са заложени средства в размер на 16 200 лв. за отпускане на стипендии на девет студенти.

 

Общинският съвет прие изменения и допълнения в две наредби - за опазване и поддържане на обществения ред в Община Видин и за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

 

На днешното заседание бяха гласувани и редица предложения относно разпореждане с имоти публична общинска собственост. Приети бяха и няколко решения, необходими с оглед нормалното започване на учебната 2022/2023 г. в учебните заведения на територията на Община Видин. В тази връзка беше гласувано включване в Списъка на средищните детски градини и училища на СУ „П.Р. Славейков“, ОУ „Любен Каравелов“, СУ „Цар Симеон Велики“, ОУ „Епископ Софроний Врачански“, ОУ „Иван Вазов“, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Христо Ботев“ – гр. Дунавци, Детска градина „Мир“ – гр. Дунавци с филиал „Звънче“ – гр. Видин, ДГ „Зорница“ с филиали „Щастливо детство“ – гр. Видин и „Пролетен цвят“ – с. Кутово.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4