Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCIEC7
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCIES1

Започна работа фронт-офис по проект „Укрепване на административния капацитет в Община Видин“

За обособяването на офиса за срок от 24 месеца е наето помещение, което се намира в непосредствена близост до Общинското предприятие „Социални дейности“. То е обзаведено и оборудвано с необходимите материали и консумативи. Персоналът на фронт-офиса е 5 души - 3 лица на длъжност „Сътрудник „Социални дейности“, 1 лице на длъжност „Специалист „Социални дейности“ и 1 лице на длъжност „Социален сътрудник „Хора с увреждания и социални услуги“. Заместник-кметът на Община Видин Борислава Борисова и ръководител на проекта им връчи трудовите договори и те вече заеха работните си места.


„С реализацията на заложената по процедурата интегрирана подкрепа на Община Видин ще се подпомогне подобряването на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви социални услуги на достъпна цена, както и на услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивидуални грижи, включително здравеопазване, модернизиране на системите за социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение“ - обясни заместник-кметът. 


Борислава Борисова, заедно с координатора по проекта Ралица Славчева и експерти от Общината отидоха на място във фронт-офиса, за да се запознаят със създадените условия за работа.


По проекта са предвидени още и следните дейности за изпълнение: 


☑️Наемане, обучение и супервизия на персонала за прилагане на мерките по Закона за личната помощ, Закона за хората с увреждания и Закона за социалните услуги на общинско ниво; 
☑️Провеждане на разяснително-информационни кампании за предоставяне на личната помощ, социалните и интегрирани здравно-социални услуги, както и информираност на обществото на местно ниво относно възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания. 


В трите населени места извън Видин с най-много жители - град Дунавци, селата Градец и Покрайна, също са назначени 3 лица като сътрудници „Социални дейности“. Те ще обслужват жителите в изградените социално-здравни кабинети.


Сключените трудови договори са на пълен работен ден за срок от 22 месеца. 


Проектът „Укрепване на административния капацитет в Община Видин“ се изпълнява по Договор № BG05SFPR002-2.002-0098-C01 от 20.03.2023 г. на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритетна ос „Социално включване и равни възможности“. Срокът на изпълнение е 24 месеца, а общата стойност: 366 886.00 лева.