Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCIEC7
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCIES1

17 семейства бяха настанени в новите социални жилища

Официалната церемония по настаняване се проведе в ж.к. Христо Ботев, ул. „Димитър Цухлев“ №44 (сградата на бивша детска ясла №2). На събитието присъстваха кметът на Видин д-р Цветан Ценков, заместник-кметът Борислава Борисова, секретарят на Общината Емилиян Енчев, ръководителят на вече осъществения проект за „Изграждане на социални жилища в град Видин“ инж. Румен Лилов, директор дирекция „Правно-нормативно обслужване и управление на собствеността“ Десислава Гайдарска, експерти от общинска администрация, граждани и представители на медии.

 

Инженер Румен Лилов припомни, че проектът бе реализиран по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“. Общата сума на проекта е 2 241 917.78 лева, представляваща безвъзмездна финансова помощ, от която: съфинансиране от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие: 1 905 630.11 лв. и национално съфинансиране: 336 287.67 лв. Целите и дейностите, които са изпълнявани по проекта са за осигуряване на съвременна социална инфраструктура чрез изграждане на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението на територията на Община Видин.

 

Д-р Цветан Ценков се обърна към новодомците с думите „Попътен вятър и добър живот на всеки, който ще намери своето място и покрив над главата в новите социални жилища. Надявам се, тук да прекарвате добре, но и да пазите всичко това, което е направено със средства на Европейския съюз и Община Видин.“ Д-р Ценков връчи на новите обитатели ключове за апартаментите, заедно с техните договори, както и малки подаръци, осигурени от Община Видин по проекта. След церемонията ръководството на Община Видин разгледа апартаментите заедно с живущите.

 

👨‍👩‍👧‍👦В новоизградените социални жилища са настанени 17 семейства или 42 лица. Новите домове са изцяло оборудвани с всичко необходимо, включително с добро отопление и охлаждане.