Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCIQA2
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHVJDH7
Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин

Четвърта покана за кандидатстване за подмяна на отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични алтернативни устройства, които използват като гориво пелети

 

Покана за закриваща пресконференция по проект  Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин

 

Прессъобщение за приключване изпълнение  на  проект  Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин

 

Съобщение - 20.09.2023г.

 

Списък с класирани кандидати по трета покана, за уреди използващи гориво на пелети

 

Списък с класирани и резервни кандидати по трета покана, за инверторни климатици

 

Списък на кандидатите, одобрени/неодобрени при проверка за административно съответствие –  четвърта покана

 

Образци на документи за физически лица - четвърта покана

 

Образци на документи за юридически лица - четвърта покана

 

Ориентировъчна таблица за избор на отоплително устройство

 

Приложение I Четвърта Покана за кандидатстване

 

 

 

Трета покана за кандидатстване за подмяна на отоплителни уреди на дърва и въглища

 

 

Списък - трета покана

 

Съобщение - списък трета покана

 

Образци на документи за физически лица - трета покана

 

Образци на документи за юридически лица - трета покана

 

Ориентировъчна таблица за избор на отоплително устройство

 

Приложение I Трета Покана за кандидатстване

 

 

 

Прессъобщение за проведена пресконференция на 28.04.2022г.  в началото на Втори етап

 

ПОКАНА

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Съобщение - договори първа покана отоплителни уреди

 

График за подписване на договори с одобрените кандидати по първа покана по проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин“

 

Списък на кандидатите, одобрени/неодобрени при проверка за административно съответствие

 

Съобщение - 04.01.2022г.

 

Удължаване срока за проверка на заявленията за подмяна на отоплителни уреди, втора покана

 

Втора покана за кандидатстване за подмяна на отоплителни уреди на дърва и въглища

 

Втора покана за кандидатстване 

 

Образци на документи за физически лица :

 

1 Заявление Образец 1

2 Указания попълване индивидуално решение

3 Указания попълване колективно решение

4 Декларация Образец 2

5 Декларация Образец 3

6 Декларация Образец 4

7 Пълномощно Образец

8 Споразумение колективно

9 Проект на договор

 

Образци на документи за юридически лица :

 

1 Заявление образец 1А

2 Указания за попълване

3 Декларация образец 2А

4 Декларация образец 3А

5 Декларация образец 4А

6 Декларация образец 5А

7 Указания образец 5А

8 Пълномощно

9 Проект на договор

 

 

Ориентировъчна таблица за избор на отоплително устройство

 

Жилищните комплекси и квартали на град Видин, попадащи в обхвата на локални горещи точки, могат да бъдат разгледани тук  

 

 

Уведомление

 

Актуализиран списък на одобрени и неодобрени кандидати по проект Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Видин

 

Списък на одобрени и неодобрени кандидати по проект Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Видин

 

Прессъобщение удължен срок

 

Прессъобщение - отчитане изпълнението на първи етап по проект на Община Видин

 

Покана за пресконференция

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Покана за кандидатстване за подмяна на отоплителни уреди на дърва и въглища

 

Покана за кандидатстване 

 

Образци на документи за физически лица :

 

1 Заявление Образец 1

2 Указания попълване индивидуално решение

3 Указания попълване колективно решение

4 Декларация Образец 2

5 Декларация Образец 3

6 Декларация Образец 4

7 Пълномощно Образец

8 Споразумение колективно

9 Проект на договор

 

Образци на документи за юридически лица :

 

1 Заявление образец 1А

2 Указания за попълване

3 Декларация образец 2А

4 Декларация образец 3А

5 Декларация образец 4А

6 Декларация образец 5А

7 Указания образец 5А

8 Пълномощно

9 Проект на договор

 

 

Ориентировъчна таблица за избор на отоплително устройство

 

 

Жилищните комплекси и квартали на град Видин, попадащи в обхвата на локални горещи точки, могат да бъдат разгледани тук  

 

 

Покана за обществено обсъждане на Визията за подхода, по който ще бъдат подменяни отоплителните устройства на твърдо гориво и приложимата информация от инвентаризацията на емисиите 

 

Съобщение за провеждане на пресконференция за представяне на Визията за подхода, по който ще бъдат подменяни отоплителните устройства на твърдо гориво и приложимата информация от инвентаризацията на емисиите 

 

Дневен ред обществено обсъждане на Визията за подхода, по който ще бъдат подменяни отоплителните устройства на твърдо гориво и приложимата информация от инвентаризацията на емисиите 

 

Доклад Визия за подхода, по който ще бъдат подменяни отоплителните устройства на твърдо гориво

 

 

Наименование на проекта/ бенефициента: „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“

 

Източник на финансиране:  Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. Процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ 

 

Общ бюджет: 12 453 598,83 лв.

 

БФП: 12 453 598,83  лв.

 

Съ-финансиране от община Видин/бенефициенти: 0,00лв.

 

Описание на проекта: 

Настоящият проект цели подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Видин чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление като един от основните източници на замърсяване на въздуха. Проектът ще се реализира двуетапно.

Първият етап ще приключи с изготвяне на цялостна визия за подхода на Община Видин за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво.

През втория етап въз основа на резултатите от първия етап ще се реализират инвестиционните дейности за демонтаж на използваните отоплителни устройства и за доставка и монтаж на новите отоплителни уреди/системи.

 

Период на изпълнение: Физическото изпълнение на дейностите по проекта е 52 месеца, считано от 15.08.2019 г., но не по-късно от 31.12.2023 г

 

 

Списък на класираният кандидат

 

Протокол 1

 

Списък допуснати и недопуснати до интервю

 

Обява свободно работно място по проект „Подобряване на качеството  на атмосферния въздух в Община Видин”.

 

Заявление

 

Декларация по обр.  1

 

Декларация по обр. 2

 

 

дата 01.07.2020г.

 

Наименование на проекта: „Разработване на Програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Видин с план за действие за периода 2021-2025 г.“ 

 

Източник на финансиране:  Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, процедура BG16M1OP002-5.005 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството  на атмосферния въздух - 2” 

 

Общ бюджет: 99 400,00 лв.

 

БФП: 99 400,00 лв., от които:

 

84 490 лв. европейско съфинансиране от Кохезионния фонд

14 910 лв. национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България

 

Съ-финансиране от община Видин/бенефициенти: 0,00лв.

 

Описание на проекта: 

 

Проектното предложение предвижда да се разработи "Програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Видин с план за действие за периода 2021-2025 г."


Необходимостта от разработването на програмата произтича от изискванията на нормативната уредба, тъй като периодът на действие на настоящата програма на общината изтича в края на 2020 г. Целта на разработване на програмата е да се достигне качество на атмосферния въздух на Община Видин, съответстващо на нормативните изисквания, с което да се осигури необходимата степен на защита на здравето на населението и на околната среда.


Целевата група на проекта е населението на територията на Община Видин.
Проектното предложение предвижда изпълнението на три дейности:


1. Подготовка и окомплектоване на проектното предложение;
2. Организация и управление, информация и комуникация по проекта;
3. Разработване на Програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Видин с план за действие за периода 2021-2025 г.
4. Провеждане на процедура по Екологична оценка и/или оценка на съвместимост по реда на Глава VI от ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР, Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ако е необходимо)

 

Период на изпълнение: Общата продължителност за изпълнението на проекта е 17 месеца, от които 12 месеца за физическо изпълнение на дейностите по проекта, считано от 13.06.2020 г.

 

Начална пресконференция - 20.07.2020г.

 

Покана за обществено обсъждане на проект на „Програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Видин с план за действие за периода 2021-2025 г.“

 

„Проект на Програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Видин с план за действие за периода 2021-2025 г.“

 

Обществено обсъждане на „Програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Видин с план за действие за периода 2021-2025 г.“

 

Заключителна пресконференция – 08.06.2021г.