Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25O6
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25U6

Aрхив

Публична покана по Глава Осма „а“ от ЗОП с предмет: Извършване на услуги по дезинсекция, дезинфекция и дератизация на територията на Община Видин през 2016

 

Обществена поръчка с предмет: „Консервация и реставрация на турски склад в района на крепостта „Баба Вида” и адаптацията му като археологически музей – епиграфски център; идентификатор 10971.501.16, УПИ ІV, кв. 507, гр. Видин, общ. Видин”

 

Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за обект: „Консервация и реставрация на турски склад в района на крепостта „Баба Вида” и адаптацията му като археологически музей – епиграфски център; идентификатор 10971.501.16, УПИ ІV, кв. 507, гр. Видин, общ. Видин”

 

Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „А“ от зоп, с предмет: „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Видин по обособени позиции“: Обособена позиция № 1 „Извършване на универсални пощенски услуги“; Обособена позиция № 2 „Извършване на куриерски услуги"; Обособена позиция № 3 „Извършване на други видове неуниверсални услуги по чл. 38, т. 2 от Закона за пощенските услуги“

 

Доставка на оборудване за нуждите на археологически музей – епиграфски център, гр. Видин по проект „Създаване на достъп за обществеността до сграда паметник на културата – Турски склад и създаване на Епиграфски център

 

Разработване на софтуер, архитектура и интерфейс за интерактивна интернет страница по проект „Създаване на достъп за обществеността до сграда паметник на културата – Турски склад и създаване на Епиграфски център

 

Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Създаване на достъп за обществеността до сграда паметник на културата – Турски склад и създаване на Епиграфски център“, по обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1: „Услуги, свързани с печатни материали“, запазена по реда на чл. 16г от ЗОП; обособена позиция № 2: „Услуги, свързани с реклама

 

Триизмерно заснемане на епиграфски и археологически обекти по проект „Създаване на достъп за обществеността до сграда паметник на културата – Турски склад и създаване на Епиграфски център

 

Публична покана по Глава Осма „а“ от ЗОП с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор при следните самостоятелно обособени позиции: 1. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие” 2. „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”.“

 

Публична покана „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населените места през оперативния сезон 2015 – 2016 година по обособени позиции”

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 – 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради в гр. Видин“

 

Доставка на течно гориво за отоплителен сезон 2015-2016

 

„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Видин по пет обособени позиции“

 

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Видин, с пет обособени позиции“

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА МАКСИМУМ ЧЕТИРИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И АНАЛИЗИ „РАЗХОДИ – ПОЛЗИ“ ЗА ТЯХ ПО ПЪРВАТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.”

 

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.90, АЛ.1, Т.3 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „АКТУАЛИЗАЦИЯ И ПРЕРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ, ЕКСПОНИРАНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ОБЕКТ „КРЕПОСТНА СИСТЕМА „КАЛЕТО”, ГР. ВИДИН“ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА Община ВИДИН ПО ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014 -2020 С ПРОЕКТ „ПЪТЯТ НА НЕЗАВИСИМОСТТА 1877 – 1878”

 

Публична покана за организиране на концертна програма за панаир – 2015г.

 

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор за обект: “КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ТУРСКИ СКЛАД И АДАПТАЦИЯТА МУ КАТО АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ЕПИГРАФСКИ ЦЕНТЪР, УПИ IV – За музеен комплекс, кв. 507, гр. Видин”

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на мост над р.Тополовец при с.Акациево”

 

ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ОДИТ НА ПРОВЕЖДАНЕТО И ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ВИДИН ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.10.2011 Г. ДО 01.07.2015 Г.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 И ГЛАВА ОСМА „а” ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на следните услуги: 1. дезакарицидни обработки срещу кърлежи на зелени площи и инсектицидни обработки срещу бълхи на детски площадки в гр. Видин; 2. извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на вътрешни помещения на общински обекти и прилежащите им външни площи”

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуга за предоставяне на оборудване и техника за сметосъбиране и сметоизвозване” с Обособена позиция № 1 – Предоставяне на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Видин
Обособена позиция № 2 – Предоставяне на техника за сметосъобиране и сметоизвозване за нуждите на Община Видин.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Услуги по товарене, превоз и разтоварване /товарен транспорт/ за Община Видин”

 

„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 – 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради в община Видин“

 

„ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ ОБРАБОТКИ ИМАГИЦИДНИ ЛАРВИЦИДНИ СРЕЩУ КОМАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВИДИН ПРЕЗ 2015Г.“

 

Процедура на основание чл.90 ал.1 т.4 от ЗОП с предмет: “Временно стабилизиране на свлачище, находящо се в западната част на село Цар Симеоново, община Видин.”

 

Избор на изпълнител за предоставяне на услуга с оборудването си за сметосъбиране и сметоизвозване.

 

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Организиране и провеждане на събития по Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00014-С0001, проект с регистрационен № 0068-ОВН-3.3 „Областен информационен център – Видин”, финансиран по Оперативна програма “Техническа помощ””

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Рехабилитация на общински улици и пътища от четвъртокласната пътна мрежа в Община Видин”

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : “Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка / обекти на социални, здравни дейности и детски градини, както и филиалите към детски градини/ на територията на Община Видин с обособени позиции : 1- хляб и хлебни изделия ; 2- месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца и пакетирани и консервирани хранителни стоки; 3- мляко и млечни продукти и плодове и зеленчуци; 4- кисело мляко и плодове за децата в подготвителните групи в детските градини на територията на община Видин, както и в детска градина в гр. Дунавци”

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ в процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки

 

Покана за участие в процедура на договаря без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т1 от Закона за обществените поръчкиЗа възлагане по обществени поръчки с предмет:                                   1. “Осигуряване на обучение по медитация„ 
 2. “Осигуряване на обучение по шахмат„
 3. “Организиране и провеждане на 6 турнира по шахмат„ 
 4. “Организиране о провеждане на курсове за ограмотяване на 40 възрастни„

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Строително монтажни работи на обект „Мост над река Тополовец в с.Акациево“

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Допълнителни строително монтажни работи по изпълнението на проект “Съвременни социални жилища в гр. Видин”

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Строително – монтажни работи /СМР/ на културни институти – народни читалища (НЧ) в Община Видин, както следва: НЧ „Цвят 1870” град Видин; НЧ „Светлина– 1922 г.” гр. Дунавци, НЧ „Просвета – 1937г.” село Кутово; НЧ „Светлина – 1926” село Сланотрън и НЧ “Съзнание – 1928” с. Кошава”.

 

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ПОМАГАЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ НА ИЗОСТАВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ С РИСК ЗА ОТПАДАНЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА” по проект „Реализация чрез интеграция”, Договор № BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0001-C0001 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 И ГЛАВА „ОСМА А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населените места през оперативния сезон 2014 – 2015 година по обособени позиции” – община Видин

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Организиране на зелено и бяло училище за деца с осигурен транспорт и групова застраховка”

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА 14 ОБЩИНСКИ СГРАДИ В ОБЩИНА ВИДИН – http://old.vidin.bg/?page_id=19153

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ „Извършване на мониторинг и профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на детска младежка дискотека, както и на прилежащите към нея помещения находяща се в „Младежки дом – гр. Видин””

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Повишаване на квалификацията на служителите на общинска администрация Видин“

 

Избор на изпълнител за предоставяне на услуга за осигуряване, организиране и провеждане на концертна програма, на предстоящия “Видински панаир – 2014г.”

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : “Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка / обекти на социални, здравни дейности и детски градини, както и филиалите към детски градини/ на територията на Община Видин“

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Провеждане на специализирани обучения по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в община Видин“

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Осигуряване на информация и публичност по проект: Областен информационен център – Видин“

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ, СРЕЩИ И ДИСКУСИИ ПО ПРОЕКТ “РЕАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ИНТЕГРАЦИЯ”

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ „Извършване на следните услуги: 1. дезакарицидни обработки срещу кърлежи и инсектицидни обработки срещу бълхи на зелени площи, детски площадки както и на дворното пространство на детските градини и общинските обекти на територията на община Видин и 2. извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на вътрешни помещения на общински обекти”

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВ ОДИТ ПО ПРОЕКТ „РЕАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ИНТЕГРАЦИЯ” ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” , ВЪВ ВРЪЗКА С чл. 14, ал.4, т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на логистика по обособени позиции по проект: „Реализация чрез интеграция”Открита процедура по реда на закона за обществени поръчки с предмет :Осигуряване на разпространение информация и публичност по проект : „Нов дом в гр. Видин“

 

Открита процедура по реда на закона за обществени поръчки с предмет :Осигуряване на разпространение информация и публичност по проект : „Нов дом в гр. Видин“

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изготвяне на инвестиционни проекти за 7 обекта по проект „Видин в следващия програмен период” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 -2013” г., Договор №BG161PO001/5-02/2012/025 “

 

Обществена поръчка с предмет: “ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА 13 ОБЩИНСКИ СГРАДИ в ОБЩИНА ВИДИН”

 

Обществена поръчка с предмет: “Извършване на комплексни обработки – ларвицидни и имагицидни срещу комари на територията на Община Видин през 2014 г.”

 

„Доставка и монтаж на специализирано оборудване за два здравни кабинета по проект „Всички деца с равен старт в училище” – град Видин

 

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „ Избор на изпълнител за доставка на материали, консумативи и други по обособени позиции“ по проект „Нов дом“

 

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за доставка на материали, консумативи и други по обособени позиции” по проект „Нов дом“

 

Обществена поръчка по реда на Глава осма „А”от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Разработване на 7 бр. стратегически планови документи на община Видин”, по проект: ”РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНА ВИДИН И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПОЛИТИКИ”, Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07

 

Обществена поръчка по реда на Глава осма „А”от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Разработване и въвеждане н правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общината”

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ ОЦЕНКИ И ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ТРАЙНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ПО ПРОЕКТ „РЕАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ИНТЕГРАЦИЯ”

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда и условията на Глава осма “а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.4,т.2 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на независим финансов одит по проект „Видин в следващия програмен период”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 -2013 г»

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА Е С ПРЕДМЕТ: “УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В СЕЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВИДИН ИЗВЪН ОБЩИНСКИЯ ЦЕНТЪР”

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С предмет: „Избор на изпълнител за извършване на ремонт на улици, на общинска пътна мрежа и на улици на населените места на територията на Община Видин – 2014г.“

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА СГРАДАТА НА ПМГ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“, ГР. ВИДИН-I ЕТАП

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ В ОБЩИНА ВИДИН”

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: “Информация и публичност по проект: „Реализация чрез интеграция“ „Този документ е създаден в рамките на проект „Реализация чрез интеграция“, в изпълнение на договор BG161PO001-1/4/5/6.0.01-0001-C0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ – КУЧЕТА, В УПИ – ІІ, Р-Н 94 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ВИДИН

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА НАДЛЕЗ НАД Ж.П. ЛИНИЯ ПО БУЛ.”ПАНОНИЯ” – ГР.ВИДИН

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: ”Избор на изпълнител за доставка на машини оборудване по проект: № DIR-5102117-1-12 “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Видин”

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: “Информация и публичност по проект: „Реализация чрез интеграция“

 

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект „Реализация чрез интеграция” по реда на глава осма „а” , във връзка с чл. 14, ал.4, т.2 от закона за обществените поръчки

 

Избор на изпълнител за извършване на одит на проект: „ Зелена и достъпна градска среда гр. Видин” ”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”

 

Осигуряване на публичност и визуализация на проект: „Зелена и достъпна градска среда гр. Видин”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”