Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5

ПРОЦЕДУРА №: ps4

Обявена на: 11.10.2016 г.
С предмет

„Доставка на гориво за отопление на второстепенни разпоредители в община Видин” по три обособени позиции.

Вид
Oткрита
Статус
Отворена

Обща информация

Самостоятелен ИД №:
Номер на преписката в РОП
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката
ps4
00051-2016-0007
Nov 1, 2016, 5:00:00 PM
Доставка

Документи, свързани с процедурата:

Loading ...