Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5
ПРОЦЕДУРА №: ps4
Обявена на: 11.10.2016 г.
С предмет

„Доставка на гориво за отопление на второстепенни разпоредители в община Видин” по три обособени позиции.

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: ps4
Номер на преписката в РОП 00051-2016-0007
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Nov 1, 2016, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...