Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5
ПРОЦЕДУРА №: ps16
Обявена на: 25.07.2018 г.
С предмет

„Доставка на хранителни продукти за детска ясла, детска млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на

Община Видин“ по пет обособени позиции

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: ps16
Номер на преписката в РОП 00051-2018-0011
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Aug 15, 2018, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...