Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5
Всички публични състезания
Дата на обявяване Наименование на предмета Вид Статус
17.10.2018 г.

00051-2018-0018 „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на общински сгради, по обособени позиции“

Oткрита Отворена
17.10.2018 г.

„Доизграждане на обект „Улична мрежа от о.т. 6364 до о.т. 6354 – гр.Видин / Западна складова зона/””

Oткрита Отворена
09.08.2018 г.

00051-2018-0012 „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл.169, ал.1 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Видин във връзка с подготовката на проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” по обособени позиции”

Oткрита Отворена
25.07.2018 г.

„Доставка на хранителни продукти за детска ясла, детска млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на

Община Видин“ по пет обособени позиции

Oткрита Отворена
06.02.2018 г.

„Одит на проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в гр. Видин“, процедура BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин” на ОПРР 2014-2020“

Oткрита Отворена
15.11.2017 г.

„Избор на изпълнител за одит на проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона“, BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“

Oткрита Отворена
10.11.2017 г.

"Частично изграждане на обект „Улична мрежа от о.т. 6364 до о.т. 6354 – гр.Видин / Западна складова зона/”"

Oткрита Отворена
03.08.2017 г.

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Видин във връзка с изпълнението на договор за БФП по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица, операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019”“

Oткрита Отворена
26.06.2017 г.

„Избор на изпълнител за външна техническа помощ по управление на проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона“, BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин”

Oткрита Отворена
23.06.2017 г.

"Ремонтно-възстановителни работи на улици и пътища в община Видин за 2017 г., по обособени позиции"

Oткрита ОтворенаСтраница<<<123>>>