Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
ПРОЦЕДУРА №: op8
Обявена на: 09.06.2017 г.
С предмет

„Избор на консултант за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието и упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на строителство, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради по пет обособени позиции“

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: op8
Номер на преписката в РОП 00051-2017-0009
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jul 12, 2017, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...