Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
ПРОЦЕДУРА №: op7
Обявена на: 22.05.2017 г.
С предмет

„Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и  изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност намногофамилни жилищни сгради на територията на община Видин по пет обособени позиции”

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: op7
Номер на преписката в РОП 00051-2017-0008
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jun 26, 2017, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...