Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
ПРОЦЕДУРА №: op5
Обявена на: 26.04.2017 г.
С предмет

„Упражняване на строителен надзор и консултантски услуги като Инженер по смисъла на Договорните условия на Международната федерация на инженерите-консултанти /FIDIC - Fédération International des Ingénieurs-Conseils/ за строителни и инженерни обекти, проектирани от възложителя („Червена книга)”, издание 1999 г. на строеж „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – град Видин“

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: op5
Номер на преписката в РОП 00051-2017-0006
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие May 29, 2017, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...