Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
ПРОЦЕДУРА №: op4
Обявена на: 13.04.2017 г.
С предмет

„Избор на изпълнител за извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл.169, ал.1 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Видин по четири обособени позиции”

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: op4
Номер на преписката в РОП 00051-2017-0005
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие May 22, 2017, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...