Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
ПРОЦЕДУРА №: op32
Обявена на: 05.03.2020 г.
С предмет

„Избор на изпълнител за дейностите от първи етап на проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин“ по ОП „Околна среда“ 2014 – 2020г.““

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: op32
Номер на преписката в РОП 00051-2020-0002
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Apr 2, 2020, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти на 03.04.2020 г. от 10.00 часа в залата на 6-ят етаж на Община Видин
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...