Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
ПРОЦЕДУРА №: op26
Обявена на: 28.09.2018 г.
С предмет

„Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и  изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност намногофамилни жилищни сгради на територията на община Видин по четири обособени позиции”

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: op26
Номер на преписката в РОП 00051-2018-0013
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Nov 2, 2018, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...