Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
ПРОЦЕДУРА №: op24
Обявена на: 08.02.2018 г.
С предмет

„Строителни и монтажни работи по проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин“, процедура BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Видин“ на ОПРР 2014-2020, по обособени позиции”

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: op24
Номер на преписката в РОП 00051-2018-0005
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Mar 21, 2018, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...