Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
ПРОЦЕДУРА №: op15
Обявена на: 04.12.2017 г.
С предмет

„Избор на изпълнител за външна техническа помощ по управление на проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в гр. Видин“, BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин”

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: op15
Номер на преписката в РОП 00051-2017-0023
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jan 4, 2018, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...