Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
ПРОЦЕДУРА №: op12
Обявена на: 06.11.2017 г.
С предмет

„Избор на изпълнител за дейностите по информация и публичност по проект "Основна реконструкция на централна пешеходна зона", BG16RFOP001-1.010 - "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“, по обособени позиции:

обособена позиция № 1: „Организиране и провеждане на публични събития и изработване на промоционални материали“;

обособена позиция № 2: „Изработване на комуникационни материали“, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: op12
Номер на преписката в РОП 00051-2017-0017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Dec 12, 2017, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...