Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
Открита процедура
Дата на създаване на преписката Наименование на предмета Вид Статус
06.11.2017 г.

„Избор на изпълнител за дейностите по информация и публичност по проект "Основна реконструкция на централна пешеходна зона", BG16RFOP001-1.010 - "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“, по обособени позиции:

обособена позиция № 1: „Организиране и провеждане на публични събития и изработване на промоционални материали“;

обособена позиция № 2: „Изработване на комуникационни материали“, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП

Oткрита Отворена
28.07.2017 г.

Извършване на смр за ремонт на общински сгради в населени места от територията на община видин по обособени позиции

Oткрита Отворена
09.06.2017 г.

„Избор на консултант за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието и упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на строителство, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради по пет обособени позиции“

Oткрита Отворена
22.05.2017 г.

„Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и  изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност намногофамилни жилищни сгради на територията на община Видин по пет обособени позиции”

Oткрита Отворена
10.05.2017 г.

„Поддържане на общински озеленени площи и декоративна растителност на територията на община Видин по две обособени позиции”:

Oткрита Отворена
26.04.2017 г.

„Упражняване на строителен надзор и консултантски услуги като Инженер по смисъла на Договорните условия на Международната федерация на инженерите-консултанти /FIDIC - Fédération International des Ingénieurs-Conseils/ за строителни и инженерни обекти, проектирани от възложителя („Червена книга)”, издание 1999 г. на строеж „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – град Видин“

Oткрита Отворена
13.04.2017 г.

„Избор на изпълнител за извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл.169, ал.1 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Видин по четири обособени позиции”

Oткрита Отворена
07.02.2017 г.

„Доизграждане и въвеждане в експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – град Видин”

Oткрита Отворена
24.10.2016 г.

Предоставяне на оборудване и техника за сметосъбиране и сметоизвозване за ежедневно почистване на Община Видин и снегопочистване на град Видин разделена на три обособени позиции

Oткрита Отворена
12.08.2016 г.

„Доизграждане и въвеждане в експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – град Видин”

Oткрита ПрекратенаСтраница<<<1234>>>