Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
Открита процедура
Дата на създаване на преписката Наименование на предмета Вид Статус
15.06.2020 г.

„Изработване и доставка на информационни материали по проект „Заедно за по-добър живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020", запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП”

Oткрита Отворена
15.06.2020 г.

"Изготвяне на анкетно проучване и оценка по проект „Заедно за по-добър живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

Oткрита Отворена
15.06.2020 г.

"Доставка на компютърно оборудване и периферни устройства по проект „Заедно за по-добър живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020"

Oткрита Отворена
12.06.2020 г.

„Дейности по информация и публичност във връзка с реализирането на проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“, разделена на две обособени позиции

Oткрита Отворена
11.06.2020 г.

„Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен порект и упражняване на строителен надзор при изпълнението на строителство, във връзка с изпълнението на проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“, разделена на обособени позиции.

Oткрита Отворена
08.05.2020 г.

Услуги по осигуряване на информация и публичност по проект "Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП

Oткрита Отворена
08.05.2020 г.

Услуги по осигуряване на информация и публичност по проект "Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Oткрита Отворена
23.04.2020 г.

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР) във връзка с изпълнението на проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“

Oткрита Отворена
05.03.2020 г.

„Избор на изпълнител за дейностите от първи етап на проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин“ по ОП „Околна среда“ 2014 – 2020г.““

Oткрита Отворена
13.12.2019 г.

„Предоставяне на оборудване и техника за сметосъбиране и сметоизвозване за ежедневно почистване на Община Видин и снегопочистване на град Видин, разделена на три обособени позиции“
 

Oткрита ОтворенаСтраница<<<1234>>>