Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K7
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M6
ПРОЦЕДУРА №: d8
Обявена на: 03.10.2018 г.
С предмет

„Доставка чрез ПОКУПКА на гориво за отопление на второстепенни разпоредители за отпоплителен сезон 2018-2019 г. в община Видин” по обособени позиции”

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: d8
Номер на преписката в РОП 00051-2018-0016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...