Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K7
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M6

ПРОЦЕДУРА №: d4

Обявена на: 03.04.2018 г.
С предмет

„Упражняване на авторски надзор по време на строителството, по всички части на одобрени инвестиционни проекти за основна реконструкция на обекти от образователната инфраструктура, в рамките на проект "Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин" BG16RFOP001-1.010 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Видин", от „Инвестиционна програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Видин 2014-2020“, по обособени позиции:

Вид
Oткрита
Статус
Отворена

Обща информация

Самостоятелен ИД №:
Номер на преписката в РОП
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката
d4
00051-2018-0008
Услуги

Документи, свързани с процедурата:

Loading ...