Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K7
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M6
ПРОЦЕДУРА №: d12
Обявена на: 18.10.2019 г.
С предмет

„Доставка чрез покупка на автомобилни горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Газ Пропан-Бутан) за автомобилите, собственост на община Видин чрез използване на карти за безналично плащане  по обособени позиции”

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: d12
Номер на преписката в РОП 00051-2019-0006
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...