Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25S4
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M7
ПРОЦЕДУРА №: o31
Обявена на: 11.05.2018 г.
С предмет

„ Доставка на електрически материали и консумативи за нуждите на Звено за поддържане и ремонт на улично осветление и електрически съоръжения, общинска собственост към Община Видин за 2018 година по три обособени позиции“

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: o31
Номер на преписката в РОП 9075960
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие May 18, 2018, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...