Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25S4
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M7
Събиране на оферти с обява
Дата на обявяване Наименование на предмета Вид Статус
01.09.2016 г.

Покана за участие в обществената поръчка по реда на чл.20, ал.3, предл.II, т.2 от ЗОП с предмет „Избор на Изпълнител за доставка на два броя употребявани, хладилни, товарни автомобили за развозване на храна”.

Oткрита Отворена
17.08.2016 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Видин във връзка с изпълнението на договор за БФП по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица, операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд 2016”, по която община Видин е конкретен бенефициент.

Oткрита Отворена
21.07.2016 г.

„Закриване на нерегламентирани сметища на територията на община Видин по четири обособени позиции“

Oткрита Отворена
21.07.2016 г.

”Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Видин във връзка с изпълнението на договор за БФП по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица, операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016“

Oткрита Прекратена
12.07.2016 г.

„Избор на външен консултант за изработване на финансов анализ/анализи разходи-ползи на проектни предложения от Инвестиционната програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Видин 2014 - 2020 г. .”, Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Oткрита Отворена
08.07.2016 г.

„Избор на изпълнител за доставка на два броя употребявани, хладилни, товарни автомобили за развозване на храна”

Oткрита Прекратена
08.07.2016 г.

„Избор на изпълнител за доставка на два броя употребявани, хладилни, товарни автомобили за развозване на храна”

Oткрита Прекратена
27.06.2016 г.

”Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Видин във връзка с изпълнението на договор за БФП по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица, операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016“

Oткрита ПрекратенаСтраница<<<...23456>>>