Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25S4
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M7
Събиране на оферти с обява
Дата на обявяване Наименование на предмета Вид Статус
25.09.2019 г.

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Видин“ по две обособени позиции

Oткрита Отворена
20.09.2019 г.

„Ремонтно - възстановителни работи на асфалтови настилки, полагане на хоризонтална маркировка и изпълнение на вертикална маркировка на територията на община Видин, по обособени позици “

Oткрита Отворена
29.08.2019 г.

„Доставка и монтаж на кухненско оборудване по проект „Модернизация на базата на Домашен социален патронаж – Видин“

Oткрита Отворена
16.08.2019 г.

„Доставка на хранителни продукти за детска ясла, детска млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на Община Видин“ по три обособени позиции

Oткрита Отворена
06.08.2019 г.

„Доставка на хранителни продукти за детска ясла, детска млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на Община Видин“ по три обособени позиции

Oткрита Прекратена
31.07.2019 г.

„Възлагане на дейности по организация и управление на проект „Заедно за по-добър живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

Oткрита Отворена
27.05.2019 г.

„Доставка на електрически материали и консумативи за нуждите на Звено за поддържане и ремонт на улично осветление и електрически съоръжения, общинска собственост към Община Видин и второстепенни разпоредители с бюджет в Oбщина Видин за 2019 г. по три обособени позиции“

 

Oткрита Отворена
28.03.2019 г.

„Извършване на услуги по дезинсекция, дезинфекция и дератизация на територията на Община Видин през 2019 г.”

Oткрита Отворена
30.01.2019 г.

"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Видин, по обособени позиции”

Oткрита Отворена
29.11.2018 г.

„Доставка на специализирано работно облекло, обувки и лични предпазни средства за общинска администрация Видин по обособени позиции”

Oткрита ОтворенаСтраница<<<12345...>>>