Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25S4
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M7
Събиране на оферти с обява
Дата на обявяване Наименование на предмета Вид Статус
15.03.2017 г.

„Избор на изпълнител за доставка на един брой употребявана автовишка с кош за нуждите на Община Видин”.

Oткрита Отворена
14.03.2017 г.

„Извършване на услуги по дезинсекция, дезинфекция и дератизация на територията на Община Видин през 2017 г.”

Oткрита Отворена
10.02.2017 г.

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор“ по обособени позиции“

Oткрита Отворена
02.02.2017 г.

„Провеждане на обучение и супервизии /индивидуални и групови/ на Областния екип по приемна грижа (ОЕПГ), обучение на членовете на Комисиите за детето и експертите от РДСП/ДСП/ОЗД и индивидуална супервизия на приемните семейства с настанени в тях деца по проект „Приеми ме 2015“, изпълняван от Агенцията за социално подпомагане гр. София като бенефициент в партньорство с община Видин, съгласно подписано Споразумение с рег.№ BG03-ПС01-41 от 11 декември 2015 г. и Анекс с рег.№ BG-03-ПС01-0015 от 01.09.2016г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“ в Област Видин.

Oткрита Отворена
28.12.2016 г.

Покана за упражняване на авторски надзор при доизграждане и въвеждане в експлоатация на обект: ПСОВ гр. Видин

Oткрита Отворена
15.12.2016 г.

„Избор на Изпълнител за доставка на дизелов генератор за „Депо за твърди битови отпадъци“ ”

Oткрита Отворена
09.12.2016 г.

„Поддръжка на уличното осветление в гр.Видин и селищата на община Видин“.

Oткрита Отворена
08.11.2016 г.

„Полагане на трошенокаменна настилка на компрометирани участъци на улици в град Видин“

Oткрита Отворена
07.11.2016 г.

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населените места от община Видин за оперативен сезон 2016 - 2017 година, по обособени позиции”

Oткрита Отворена
10.09.2016 г.

„Организиране и провеждане на начално или надграждащо тридневно обучение за 54 участника, от които -15 социални асистенти, 17- лични асистенти и 22 домащни помощника с общ хорариум 24 /двадесет и четири/ часа. по проект „Грижа в семейна среда за лицата в неравностойно полрожение в община Видин”, с договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002 по схема за безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Oткрита ОтворенаСтраница<<<...23456>>>